Add Value Fund bestaat 10 jaar
Fonds kopen

Ongoing Charges Figure

De Ongoing Charges Figure (“OCF”), ofwel lopende kosten ratio, is de vervanger van de Total Expense Ratio (“TER”). De OCF geeft inzicht in de totale kostenniveau in de verslagperiode van Add Value Fund (het “Fonds”) ten opzichte van de gemiddelde Intrinsieke Waarde (op basis van iedere handelsdag) van het Fonds. Transactiekosten en eventuele interestlasten worden niet betrokken in de berekening van de OCF en de kosten van een eventuele prestatievergoeding worden separaat vermeld.

Bij een indicatieve Intrinsieke Waarde van Add Value Fund van € 75 miljoen bedraagt de OCF naar verwachting circa 2,00% per jaar exclusief de eventuele prestatievergoeding. De OCF over 2016 bedroeg inclusief prestatievergoeding 2,46% (2015: 2,21%).

lage transactiekosten en omloopsnelheid

De transactiekosten die worden gemaakt bij de aan- en verkoop van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs respectievelijk verkoopopbrengst van de betreffende beleggingen en zijn daarom niet opgenomen in de OCF. Deze in de kostprijs respectievelijk verkoopopbrengst opgenomen transactiekosten bedragen over 2016 in totaal € 17.476, ofwel 0,03% van de gemiddelde Intrinsieke Waarde van het Fonds. Deze transactiekosten zijn gedeeltelijk gemaakt in verband met aan- en verkopen van de beleggingen vanwege toe- en uittredende beleggers in het Fonds. Voor de opbrengsten uit hoofde van de in dit verband ontvangen op- en afslagen wordt verwezen naar de toelichting onder punt 16 (op pagina 33) van het jaarverslag 2016. Klik hier om het jaarverslag 2016 te openen.

Aangezien de transactiekosten geen deel uitmaken van bovengenoemde OCF, wordt tevens de omloopsnelheid weergegeven. De omloopsnelheid vloeit voort uit het beleggingsbeleid van het Fonds en heeft betrekking op het totaal van de aan- en verkopen van de beleggingen in verhouding tot de gemiddelde intrinsieke waarde van het Fonds in de verslagperiode. Hierop vindt een correctie plaats voor de aan- en verkopen van de beleggingen vanwege toe- en uittredende beleggers. De omloopsnelheid in 2016 bedroeg -11,3% (2015: -6,5%).


2016201520142013201220112010200920082007
Beheervergoeding1,75%1,75%1,75%1,75%1,75%1,75%1,20%1,20%1,20%1,20%
Prestatievergoeding0,48%0,17%GeenGeenGeenGeen0,82%GeenGeenGeen
Transactiekosten0,03%0,04%0,06%0,11%0,08%0,08%0,14%0,24%0,33%0,60%*
Overige0,20%0,24%0,35%0,33%0,39%0,37%0,35%0,19%0,26%0,26%
Totale kosten op jaarbasis2,46%2,21%2,16%2,19%2,22%2,20%2,51%1,63%1,79%2,06%

* In verband met de opbouw van de portefeuille zijn de transactiekosten bovengemiddeld

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan