Fonds kopen

Overige doorlopende kosten

De overige doorlopende kosten hebben betrekking op:

  • Vaste en variabele vergoedingen ENL en Fund Agent functie KAS BANK en bewaarder KAS Trust
  • Marketingkosten (maximaal 0,12% van de gemiddelde Intrinsieke Waarde op jaarbasis)
  • Overige kosten zoals (niet limitatief), bewaarloon, bankkosten, vergoedingen aan leden van de Raad van Commissarissen, accountantskosten, kosten van de beursnotering op NYSE Eurnonext Amsterdam, kosten van toezicht door de AFM en DNB en afschrijvings- en oprichtingskosten

Over een aantal van de genoemde bedragen is ook BTW verschuldigd. Omdat deze kosten samenhangen met de werkzaamheden die derden voor het Fonds, en de Beheerder met betrekking tot de beprijzing van deze werkzaamheden afhankelijk is van algemene marktontwikkelingen, is het a priori niet mogelijk de vermelde overige kosten te maximeren.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan