Fonds kopen

Prestatievergoeding

Het Fonds is naast de beheervergoeding aan de Beheerder een prestatievergoeding van 10% verschuldigd. Deze wordt in rekening gebracht over het positieve verschil tussen de procentuele wijziging van de Intrinsieke Waarde na aftrek van alle toe te rekenen kosten (behoudens eventuele gereserveerde outperformance fee), gecorrigeerd voor dividendbetalingen, en de procentuele wijziging van de benchmark in het betreffende Boekjaar. Deze prestatievergoeding is echter alleen verschuldigd indien alle (eventuele) negatieve relatieve performance ten opzichte van de benchmark over de vier voorgaande Boekjaren volledig gecompenseerd is (zie ook Rekenvoorbeeld Prestatievergoeding). De prestatievergoeding, die dagelijks pro rata wordt berekend en gereserveerd ten laste van het eigen vermogen van het Fonds, wordt eenmaal per jaar definitief vastgesteld, te weten aan het einde van het Boekjaar (dus per 31 december). De aldus definitief vastgestelde en gereserveerde prestatievergoeding wordt vervolgens pas betaalbaar gesteld als de Jaarcijfers door de externe accountant van een goedkeurende controleverklaring zijn voorzien.

Voor de volledigheid wijst de Beheerder er hierbij op dat de prestatievergoeding ook verschuldigd is wanneer de Intrinsieke Waarde daalt gedurende het Boekjaar en er dus sprake is van een negatief beleggingsresultaat.

Rekenvoorbeeld Prestatievergoeding

Relatieve performance Boekjaar 1: +1,0%.

Relatieve performance Boekjaar 2: +2,0%

Relatieve performance Boekjaar 3: - 4,0%

Relatieve performance Boekjaar 4: +2,0%

Cumulatieve relatieve performance Boekjaar 1 t/m 4: + 1,0%

Nog te compenseren relatieve performance in Boekjaar 5: - 2,0%

Relatieve performance Boekjaar 5: + 3,0%

In bovenstaand voorbeeld is in Boekjaar 5 prestatievergoeding (10%) verschuldigd over alle relatieve performance ten opzichte van de benchmark groter dan +2,0%. Over Boekjaar 5 bedraagt de prestatievergoeding derhalve: 10% x 1,0% is 0,10% over de Intrinsieke Waarde.

Benchmark

Als benchmark voor het Fonds is gekozen voor de VanEck Vectors AMX Ucits ETF met Bloomberg symbol TMX en ISIN code NL0009272756.

TMX is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de AMX-Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Deze ETF belegt in de aandelen van de ondernemingen die deel uit maken van de AMX-Index. Deze index omvat posities in aandelen van doorgaans 25 ondernemingen. De aandelen van deze ondernemingen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. De index wordt gewogen op basis van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie. VanEck ETF’s zijn fondsen die door VanEck worden beheerd en op de beurs worden verhandeld. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. De TMX ETF keert dividend uit en ontvangen dividenden van de onderliggende effecten worden herbelegd. Mocht VanEck in de toekomst besluiten de VanEck Vectors AMX Ucits ETF niet meer aan te bieden dan zal de AMX Index (op herbeleggingsbasis) als benchmark voor het Fonds dienen.

Ondanks het beperkte aantal posities in de benchmark zal het uitsluiten van de aandelen van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu, deze niet tot een minder geschikte graadmeter maken om de beleggingsprestaties en het risicoprofiel van het Fonds mee te vergelijken. De benchmark van het Fonds wordt niet gebruikt als een referentiebenchmark om de ecologische en/of sociale kenmerken van het Fonds te beoordelen.


Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan