Fonds kopen

Vooruitzichten 2017

Aan het begin van 2017 is er sprake van een rustig en per saldo licht stijgend marktbeeld. Los van de politieke en monitaire invloed, blijkt dat in economisch opzicht de gang van zaken zich in algemene zin positief ontwikkelt.

Wanneer wij de vooruitzichten voor de 16 participaties in de portefeuille bezien, zijn de verwachtingen voor 2017 weliswaar positief, maar zijn er niettemin toch behoorlijke individuele verschillen in de snelheid van omzet- en winstgroei. Kort samengevat ziet het er als volgt uit:

  • Zoals beschreven in onze Investment Case van augustus jl., voorzien wij een stevige omzet- en winstgroei voor onze grootste participatie Hunter Douglas. De bijdrage van het medio dit jaar overgenomen Levolor & Kirsch zal volledig doorwerken in het eindresultaat. Daarnaast zal HD gaan profiteren van de aantrekkende huizenmarkt in Amerika en Europa en mogelijke belastingverlagingen. Tegen de huidige beurskoers van € 54,- achten wij de aandelen Hunter Douglas sterk ondergewaardeerd. Een koersverdubbeling sluiten wij op termijn niet uit. Lucas Bols moet ook in staat zijn om een ruime dubbelcijferige omzet- en winstgroei te kunnen realiseren die grotendeels wordt gedragen door de recentaangekondigde joint venture met Rémy Cointreau inzake vruchtenlikeurmerk Passoã;
  • Met een weging van bijna 20% zijn de toeleveranciers aan de internationale halfgeleiderindustrie, ASM International en BE Semiconductor Industries zwaar vertegenwoordigd in de portefeuille. Volgens marktonderzoekbureau VLSI zal de relevante Assembly Equipment Market in 2017 en 2018 met respectievelijk 10,9% en 8,3% groeien nadat dit marktsegment in 2015 en 2016 per saldo is gekrompen. Als marktleiders in hun niche zullen ASMI en BESI naar onze mening bovengemiddeld gaan profiteren van de verwachte marktexpansie. Gezien de consolidatietendens in de halfgeleidermarkt sluiten wij een overname van een of beide ondernemingen het komende jaar evenmin uit;
  • Een drietal ondernemingen in de portefeuille, te weten Accell Group, Nedap en Neways Electronics International, gezamenlijk goed voor een portefeuilleweging van ruim 17%, bevindt zich in een langjarig traject van verbetering van de supply chain (inkoop, voorraadbeheer, ICT en logistiek). Wij verwachten dat de eerste resultaten van deze trajecten in 2017 zichtbaar zullen worden in een versnelling van de winstgroei, alsmede van een verbetering van de kwaliteit van de gepresenteerde winst. Voor deze drie ondernemingen voorzien wij een toename van de nettowinst van tenminste 10% in het komende boekjaar;
  • Voor vier ondernemingen verwachten wij een stijging van de winst per aandeel van ongeveer 10%. Dit betreft Kendrion, waar CEO Joep van Beurden op weg is naar de realisatie van de margedoelstelling van 10% per eind 2018, Amsterdam Commodities, dat de vruchten plukt van de investeringen van voorgaande jaren en baat heeft bij een sterkere US dollarkoers. Daarnaast zal Sif Group gaan profiteren van de toenemende investeringsvraag naar funderingen voor windparken in de Noordzee en mogelijke expansie in Japan en Koninklijke Brill die als internationaal wetenschappelijk uitgever in een uitdagende markt actief is maar ruimte heeft om zich operationeel efficiënter te manifesteren en in staat moet zijn om via acquisities de winst te verhogen;
  • Voor vier ondernemingen menen wij dat een winstverbetering van circa 5% haalbaar moet zijn. Het betreft TKH Group dat ook in 2017 nog stevig investeert in de vier kerntechnologieën en de zeven verticale groeimarkten, hetgeen impliceert dat de kost voor de baat uitgaat; Aalberts Industries, waar de omzet- en winstgroei volgend jaar enigszins wordt getemperd door de depreciatie van het pond sterling en meer uitdagende marktomstandigheden bij de werkmaatschappijen in de Verenigde Staten; Flow Traders, waarvan de winstontwikkeling feitelijk onvoorspelbaar is maar die als liquiditeitsverschaffer baat heeft bij de sterk groeiende markt van Exchange Traded Products (ETP’s) en tankopslagbedrijf Vopak zal naar verwachting wederom een low single digit groei kunnen doormaken;
  • Voor onze deelneming in Brunel International gaan wij vooralsnog uit van een gelijke of licht hogere nettowinst. De onzekerheid met betrekking tot de vraag-aanbod verhoudingen in de energiesector noodzaken tot deze terughoudende stellingname. Wij zijn er echter van overtuigd dat Brunel niet zal tornen aan de hoge dividenduitkering van € 0,75 per aandeel, hetgeen gezien de hoge netto kaspositie van de onderneming en geen goodwill op de balans een veilige aanname is. Tegen de huidige beurskoers van € 15,60 bedraagt het dividendrendement alsdan 4,8%.

De portefeuille van Add Value Fund combineert met bovenstaande structuur een op winstgroei en waardecreatie gerichte selectie van internationaal vooraanstaande kwaliteitsondernemingen – veelal Europees of wereldmarktleider in structurele groei- en/of nichemarkten – met een aantrekkelijk en duurzaam dividend. Wij menen dat dit segment van de markt goed in staat is om ook in een meer uitdagende macro economische en politieke marktomgeving uitstekend te presteren.

Voor 2017 gaan wij uit van een voortzetting van een enkelcijferige omzetgroei en een ruime dubbelcijferige winstgroei bij onze participaties. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden om via acquisities deze groei te versterken. Op basis van onze actuele taxaties met betrekking tot 2017 noteert de portefeuille thans een gewogen koers/winstverhouding van 14,6 maal en een bruto dividendrendement van circa 4%.

Tegen de huidige aantrekkelijke beurswaarderingen, lage rente en overvloed aan liquiditeiten bij zowel strategische als financiële partijen sluiten wij een overname van een van onze of meerdere participaties niet uit.

Met vriendelijke groet,

Beheerteam,

Hilco Wiersma

Willem Burgers

Naar nieuws overzicht

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan